PRIVACY POLICY

VAN

CARREE, BIEBUYCK & PARTNERS N.V.

 

Wij vinden uw privacy belangrijk! Binnen Carrée, Biebuyck & Partners N.V. gaan we dan ook op een veilige en confidentiële wijze om met de persoonsgegevens die worden verzameld van alle werknemers. Deze Privacy Policy omschrijft welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken. Tot slot informeren wij u over de beveiligingsmaatregelen die wij nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen.

 

 1. Wie contacteren in geval van vragen?

Carrée, Biebuyck & Partners N.V., met maatschappelijke zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0444.937.218, is de Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Carrée, Biebuyck & Partners N.V. verklaart dat zij als Verantwoordelijke voor de Verwerking zich in conformiteit stelt met de Belgische privacywetgeving evenals met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding.

 

 1. Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als volgt:

 

alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 

Indien deze Privacy Policy naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie uit de Verordening.

Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt. Onder verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens wordt verstaan:

Verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

 

 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verzamelen en verwerken verschillende persoonsgegevens van onze kandidaten. Het gaat over de volgende persoonsgegevens:

 

 • Curriculum vitae en de inhoud ervan, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek;
 • Nuttige informatie voor onze klanten zoals: uw adres, uw anciënniteit, uw telefoonnummer, uw e-mailadres, taal ;
 • Informatie die u zou hebben verdeeld : burgerlijke staat, gezingssamenstelling, geslacht, geboortedatum;
 • Uw salaris en andere voordelen toegekend door uw werkgever, statuut.

 

 1. Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt en welke is de rechtsgrond voor de verwerking?

Uw curriculum vitae en motivatiebrief, de notities gemaakt tijdens telefonische of fysische gesprekken, persoonlijke informatie m.b.t. uw salarispakket worden verwerkt met als doel een (potentiële) overeenkomst te vinden tussen uw ervaring en uw persoonlijkheid enerzijds en de eisen of wensen van onze klanten anderzijds en dit met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang.

 

 1. Duur van de verwerking

De persoonsgegevens van kandidaten worden bewaard tot wanneer de kandidaat zelf vraagt om ze uit ons bestand te schrappen.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden, bv. om ons te verdedigen tegen een vordering in rechte.

 

 1. Wat zijn uw rechten als kandidaten?
 1. Recht op toegang en inzage

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken conform de bepalingen die gelden in de sector.

 1. Recht op verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast hebt u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 1. Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

 1. Recht van gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen en dit conform de bepalingen die gelden in de sector.

 1. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 1. Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

In bepaalde gevallen, op verzoek van de klant, kunnen automatische tests worden aangevraagd. U hebt het recht u te verzetten.

 1. Uitoefening van uw rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met de heer Philippe Biebuyck.

 1. Klachten

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

 1. Doorgifte aan derden 

Bepaalde van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, kunnen worden doorgegeven aan derden, onze klanten.

Wij gaan met hen een samenwerkingsovereenkomst aan en stellen alles in het werk om de beveiliging van uw persoonsgegevens te verzekereen.

Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, noch verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden, behalve zoals hiervoor beschreven of met uw voorafgaande toestemming.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moeten onthullen.

 

 1. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de toegang door onbevoegden of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens te vermijden.

 1. Technische maatregelen
  • Gebruik van virusscans en  firewalls
  • Wachtwoorden die regelmatig worden aangepast
  • Toegangsbeveiliging tot gegevens
  • Encryptie van gegevens op laptop
 1. Organisatorische maatregelen
  • Welbepaalde personen hebben toegang
  • Policy voor werknemers & medewerkers
  • Vertrouwelijkheidsclausules